Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn

og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.

Del Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 1 til 50 av 207

      1 2 3 4 5 Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 "D: 20 Decembr: - Madme Hald Enke efter afgangen Birkedommer Hald i Allersløv 82 Aar gl." Grundtvig, Throne Birgitte (P504)
 
2

Bergens borgerbog. B. 2 hefte 1 : 1752-1865 1752-1800: Anno 1800 - 8. Mai - Nicolay Andersen Rose, Aalborg, Skipper. Anviiste Sk. Attest samt Enroullerings Chefens ditto. Jacob Dahms Caution efter Raadens Forlangende blev datert 8 April 1800.

 
Rose, Nicolai Andersson (P198)
 
3 1. mai 1945 ble 22 norske soldater drept i mineulykke.

http://finnmarkunderhakekorset.origo.no/-/bulletin/show/363004_-mai-1945-ble-22-norske-soldater-drept-i-mineulykke 
Smeby, Bjarne (P291)
 
4 10 October
Jonas Alm, Bergen, Mæster Seglmager. Acc.
Anviiste Consule Wallace & Sons Attest af 9de hujus, der beviiser, at han i 7 Aar har tient afdøde Christopher Bræmer som Seglmagerdræng, og i samme Profession blevengjort til Svend, samt ellers opført sig skikkelig og ædruelig. Og endelig producerede Alex. Griegs og Jørgen Bredes Attest at han inden 6 Maaneder fra Dato skal tilforhandle Huus her i Byen. Sluttelig Commandeur Frisch Attest at han har staaet antegnet i Hoved Roullen under No. 85, men ved Sessionen den 18 September 1779 formedelst Svaghed frasagt sig Fahrten og derfor af Rullen udslettet. 
Alm, Jonas Arnoldus (P531)
 
5 118 | 19 Oct. | Ungk. Skoemagermester Peder Borgersen og Pige Berte Gurine Kristophersen | F: Hof i Soløer O: Christiania - F: Fedt Sogn O: Usholdt | 28 - 26 | Berger Pedersen | Kristopher Hansen | J. F. Michelsen H. Olsen | 29 Sept. 6 og 13 Oct. | Familie: Peder Bergersen / Berthe Gurine Christophersdatter Borgen (F72)
 
6 1641 - 1642 Munch, Sigurd Engebretsen (P424)
 
7 1668 - 1671 Stockfleth, Eggert Christensen (P422)
 
8 1671 - 1681 Stockfleth, Eggert Christensen (P422)
 
9 1698 - 1722 Munch, Andreas Sigvardsen (P420)
 
10 1759 - 3. Søndag etter påske. (Dominica Jubilate).
Alstahaug N: Tosten. P: Erich Moldbachen, M: Mallene OlsD., T: Ane Alnæss, Mali JørgensD. Aunet, Giørgen Aunet, Peder Sandberg, Skolemester Ole Schogen. 
Tangen, Torsten Erichson (P175)
 
11 1807-1811 Krohg, Hilmar Meincke Eidsvollsmann (P167)
 
12 1808 minus 83 år er 1725, ikke 1730. Snarhol, Eli Olsdatter (P72)
 
13 1811-1840 Krohg, Hilmar Meincke Eidsvollsmann (P167)
 
14 1955 er i fra ett slektstre på Ancestry. Strømsøe, Thor Andreas (P450)
 
15 20 | 15/3 97 | 29/4 97 | 8/6 98 | Sulitelma | Ingeniør Anfind Anfindsen og kone Olava Gurine, født Nilsen | Sulitjelma | 1857 | 1858 | Direktør Knudsen og kone, Sulitjelma, Kasserer David Thelander, Stiftskapellan Rynning og kone, f. t. Sulitjelma | ægte | a) Hjemmedøbt af sognepræst Amundsen. Vidner: Barnets moder og frue Amundsen, Skjerstad.  Anfindsen, Sulithelma (P212)
 
16 38 – Onsdagen den 14de Novembr Copuleres i Huuset Ungkarl Nicolai | Andersen Rose (Styremand) med Enken Barbro Elisabeth Høck. –  Familie: Nicolai Andersson Rose / Barbara Elisabeth Alm (F73)
 
17 4. søndag etter Treenighetssøndag (Dominica Trinitatis)6. juli / Dom 4de Trinit 1800. Tangen, Andreas Torstensson (P173)
 
18 4de juledag på Thamshavn pr. Trondheim: Frk. Tove Tangen og dipl. ing. Frans Dahle. Velsignelse av borgerlig inngått ekteskap. Familie: Frantz Otto Dahle / Tove Tangen (F11)
 
19 5. april 1642 - 1669 Munch, Sigurd Engebretsen (P424)
 
20 50-0-0 spd-ort-sk - Actbr. No 13426 og 13427 Rosenlund, Anders Engebretson (P89)
 
21 72. / 20 Novbr / 24 Novbr / Nicolaj Rose, død af ? / Gift mand, skibsfører, fra Bergen. / 61 Aar / ? ? i alle klokker / Rose, Nicolai Andersson (P198)
 
22 A diary from the period of his life in Levanger has been retained. His health was weak. With reference to studies made on letters it is assumed that he emigrated to the USA. There might be ancestors in USA. His wife my have been named Christine. If this is correct, he worked in Negaunee, county of Marquette, state of Michigan, USA in the year of 1870. Christine was in Chicago up to August 1870, there first born died and she moved and joined her husband. In a letter dated 18 February 1871 he writes that he(?) has stayed there for 1 1/2 year, earning 75 dollar a month, but is spending most of the money. He sleeps every night in the store carrying a revolver with 7 bullets. From a letter dated 14 October 1871 it shows that he is now situated in Ishpenning, Michigan. He is employed by a Watchmaker at a salery of 100 dollar a month. He probably has a daughter Christiane who is 4 years old and a son Martin born 15 January 1873. In a letter dated 21 March 1893 from Andreas Strømsøe another daughter, Grethe approx. 20 years of age, is mentioned. Strømsøe, Chistian Martin Petersen (P433)
 
23 Adresseavisen, torsdag 7. september 1961
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19610907_195_208_1 
Tangen, Thor Andreas (P19)
 
24 Alma R. Reading, nee Tangen, beloved wife of the late Frank D; dear mother of Douglas F. (Mary); fond grandmother of William D. (Mary Lee). Funeral Monday, 9 a.m., from Wm. C. Smith and Sons. Inc., 2500 N. Cicero Ave., to St. Genevieve Church. Mass 9:30 a.m. Interment St. Joseph. Visitation Sunday, 2 to 10 p.m. 237-8070. Tangen, Alma Mary Rose (P186)
 
25 Amalie var førstemann i familiegraven ved Vangskyrkja på Voss. Rose, Oline Amalie (P172)
 
26 Anders Erikson var fra plassen Rosenlund under øvre Flatberg i Skjeberg i Østfold. Det kan tenkes at han kan være en yngre sønn på øvre Flatberg. Der bodde det nemlig en enkemann, som het Håkon Erikson med et barn under skoskatten i 1711. Han kan muligens være en eldre bror. Anders Erikson ble skoleholder, som det offisielt heter, men på folkemunne skolemester. Han er den første kjente skoleholder i 1. skoledistrikt i Skjeberg. Det var et meget stort distrikt som bestod av Skjebergdalen, Tveter, Ise, Borgenfjerdingen, Hafslund og Sarp. For dette hadde hadde han en lønn på 20 rdlr. Han nevnes her allerede i 1742. I 1752 opprettet eierne av Hafslund gods en privatskole for foreldreløse barn av godsets ansatte. Det ble kalt "Waisenhuset". Barnene, 6 piker og 6 gutter bodde på skolen, og hadde full forpleining. Her ble Anders Erikson og hustruen ansatt som 3kole­lærer og bestyrer. Da mistet han imidlertid skoleholdet i Borgen­fjerdingen, Hafsund og Sarp. Lønnen ble nedsatt til 12 rdlr., men dog senere forhøyet til 18 rdlr. Anders Erikson var skole­holder helt til han døde i 1772. Da kvitterte hans sønn Engebret for sin avdøde fars lønn. Rosenlund, Anders Erikson (P152)
 
27 Anders Olsen og Marit Johnsdatter. Anders Olsen 1717-23/11-1767, g før 1743 med Marit Johnsdatter, f på Frosta, datter av Randi Larsdatter Remman som døde i 1743 og hennes mann John Johnsen Remman (Frostaboka 1, s 317) Joensdatter, Marithe (P315)
 
28 Apoteker i Lüneburg (Hannover) 1625, i Viborg 1630, og senere i Aalborg. Antagelig stammer
slekten Borchsenius fra Bork sogn i Ribe stift, Jylland, og har navn etter det (Borch senius -
den gamle Borch); etter familietradisjon skal imidlertid apotekeren være født i Lüneburg.
Han ble gift, sannsynligvis i Danmark, med Else (Ulse) Pedersdatter og døde i Viborg i 1656.
4 barn.
Fra «De Danske Apotekers Historie» bind 1,(note 1) hitsettes følgende opplysninger om
ham: Fikk 25/7-1630 bevilling til å holde apotek og vinkjeller i Viborg. Fikk 23/6-1632 bevilget
tollfri innførsel av de materialia som til apoteket gjøres fornødent, men skulle svare toll av
urter, speseri og allehånde grove varer.
Borchsenius synes å ha fått apoteket i god gang, om enn han ikke ble forskånet for
vanskeligheter. Den 8/7-1650 innga han fra København en ansøkning til Kongen, hvori han
forteller om hvorledes han under svenske fiendtlige innfall (1644-45) har lidt stor skade på
grunn av streng innkvartering og annen fiendtlig overlast. Likeledes var der i de tider inntil
denne dag gjort ham mektig innpass i hans privilegier av innbyggerne i Viborg. Da han nå vil
la sitt «apotek renovere og ganske igjen reformere» og ikke kan gjøre det uten stor bekostning,
ber han om at Kongen vil stadfeste hans gamle privilegier og tillike bevilge at alle andre
kremmere i byen straks skal avskaffe de urter og speserier og andre varer hvormed de gjør
ham skade og avbrekk. Enn videre ber han om å bli meddelt den nåde som andre apotekere
så vel i København som andre steder i riket var meddelt, at når de ved døden avgår, skal
den apoteker som kommer etter dem, være forpliktet til å kjøpe apoteket, «paa det min
fattige Hustru og Børn efter min dødelige Afgang maatte nyde af Apoteket, hvorudi dog staar
mestendels min Velfærd». Lensmannen på Hald, Frands Pogwisch, attesterte egenhendig
på ansøkningen at supplikantens angivelser var riktige, likesom han fikk støtte av legen
Jacob Janus, som anbefalte hans ansøkning i et brev til riksråd Otto Krag, dat. 30/6-1650.
Den 10/7 s.å. konfirmerte Frederik III. privilegiet, i alle dets ord, klausuler og punkter. Vel 2 år
senere, etter at apoteket var visitert av medikus i Randers Ægidius Jensen og medikus i
Aalborg Niels Bendtsen, fikk Borchsenius 3/12-1652 ytterligere bevilling til «fremdeles at
nyde Apoteket i Viborg».
Borchsenius skjenket Viborg domkirke 3 store fløyelspunger til kollektpenger, hver pung
besatt med en liten sølvbjelle. Formodentlig er det til gulvet over hans grav i domkirken at
det 5/8-1689 ble kjøpt 200 mursten, da hans grav den gang ble fylt igjen, fordi arvingene ikke
ville holde den ved like. Den 7/10 s.å. solgtes graven til overkjøpmann Just Arctander for 30
sldl.
Borchsenius bodde i St. Hans gate i en gård som eiedes dels av Viborg hospital og dels av
domkirken. Kirkens prioritet i gården var på 400 sldl., hvorav apotekeren årlig skulle betale
12 sldl. i rente; i årene 1643-50 finnes denne inntekt også i domkirkens regnskaber, men fra
dette år og til hans død ble den ikke betalt. Gården var etter den tid stadig et dårlig aktivum
og stod i flere år helt ledig. Den 21/10-1693 fikk direktørene for Viborg hospital kgl. tillatelse
til å selge den og andre hospitalet tilhørende øde gårder ved auksjon, og den solgtes for 230
sldl.(note 2)
Note 1: Se også «Viborg Svaneapothek 1573-1923», faksimile av dette i Appendix.
Note 2: 1 sldl= 1 sletdaler= 6 slette mark a 16 shilling 
Borchsenius, Johannes (P418)
 
29 Barn Marthe Mallene
Far Peder Rasmussøn
Mor Mallene Ellingsdtr
Fadder Jørgen Dissingthun
Fadder Daniel Danielsson
Fadder Al Conradidat de Lange
Fadder Grete Tørrisdat
Fadder Kirsten Larsdat 
Lund, Marthe Mallene Pedersdatter (P534)
 
30 Bergens lnnrulleringsarkivs ekatrarulle 1779 - 1800 fol. 221.;
Skipper nr. 190. Nicolay Andersen Rose, født 1760. Fødested: Olborg, Bopel: Bergen, Gift, Statue: Maadl. Innført som skipper 8. april 1800. Transportert som styrmand fra Sellands Districts Extra Rulle. 
Rose, Nicolai Andersson (P198)
 
31 Berger og Elina fikk kjøpt et bruk av Rompen ca. 1827. Det året pantsetter de Rompen av 39/112 skinn for 100 spdl. Denne delen av Rompen kom fra Braskereid. Av barna ses at de kom til Rompen før 1827.

Eline/Elina er det mest brukte navnet, men også Helene.

Kilde: Arild Kompelien 
Olsdatter, Elina (Helene) (P358)
 
32 Berger Pedersen, enkemann, 85 år, født ca 1784. Død i Oslo, 1 desember 1869, gravlagt 7. Desember 1869. Pedersen, Berger (P357)
 
33 Berger Pedersson[ 3], ca. 27 år gammel, giftet seg med Elina Olsdatter, ca. 24 år gammel, 8 AUG 1813 i Våler kirke, Våler i Solør.

De fikk syv barn:
Anne Serine Bergersdatter født 1813 i Lundby, Våler i Solør
Peder Bergersson[ 1] født 19 FEB 1816 i Lundby, Våler i Solør
Ola Bergersson født 15 MAY 1819 i Rompen, Våler i Solør
Knut Bergersson født 26 JAN 1822 i Rompen, Våler i Solør
Berte Bergersdatter født 12 JUN 1825 i Braskereid, Våler i Solør
Hans Bergersson født 24 AUG 1828 i Rompen, Våler i Solør
Kristiana Bergersdatter født 10 MAR 1833 i Rompen, Våler i Solør

Kilde: Arild Kompelien

Berger og Elina fikk kjøpt et bruk av Rompen ca. 1827. Det året pantsetter de Rompen av 39/112 skinn for 100 spdl. Denne delen av Rompen kom fra Braskereid. Av barna ses at de kom til Rompen før 1827.

Kilde: Arild Kompelien 
Familie: Berger Pedersen / Elina (Helene) Olsdatter (F136)
 
34 Bjarne (92) gleder seg til hver eneste skitur

http://www.ostlendingen.no/nyheter/elverum/bjarne-92-gleder-seg-til-hver-eneste-skitur-1.6727798 
Smeby, Bjarne (P291)
 
35 Bondekone Olausdatter, Liva Cecilie (P95)
 
36 Brudg. medfört rent flyttningsbevis från Helsingborg; Bruden erhållit behörigt giftomanna samtycke såväl af sin Fader af Styrm. Måns Nilsson å N: 7 Stubbarp som af sin Fosterfader Kapt. N. P. Andersson å N: 38 Arild. Familie: Christian Edvard Andreasson Tangen / Kjersti Månsdotter Andersson (F181)
 
37 Datter av Bakermester Hans Lund Bredal og hustru Alette Elisabeth Schwartz. Bredal, Karen Sofie (P54)
 
38 Datter av Sogneprest til Vang i Valdres Jakob Casper Sørlie (1853) og Valborg Birgite Oline Stenersen (1853) Sørlie, Borghild (P37375)
 
39 den 14de Novembr | Copuleret Ædle Fornemme Hr Nicolaj Andersen Ross, Styrmd. i Huuset, efter Kongelig Bevilgning af 22de Augustj d.A. med Madame Barbroe Elisabet afgangne Andreas Høegs. som foreviist SkifteAct sluttet den 27de Octob: 1796 i Hændes Afgangne Mands Sterbboe. – For Deres Copulations Lovlighed ere. Vi Underskrevne Cautionistere og forlovere efter Lov og Forordninger. – Testeres af mig Jonas Alm og Hans Matttiesen (sign) Familie: Nicolai Andersson Rose / Barbara Elisabeth Alm (F73)
 
40 Den eldste Immanuels kirke i Halden ble bygget allerede på 1720-tallet, etter G. C. Dührings tegninger av 1722. I 1826 brant kirken ned, og i 1827 engasjerte man arkitekten Christian Heinrich Grosch til oppgaven å tegne en ny Immanuels kirke. Stub, Friderich Lauritzen (P513)
 
41 Det er ukjent når det var urnenedsettelse. Tangen, Theodor Andreas (P169)
 
42 Det er ukjent når det var urnenedsettelse. Tangen, Thor Andreas (P19)
 
43 Det er ukjent når det var urnenedsettelse. Paulsen, Christiane Margrethe Tvilling (P170)
 
44 Dom 23 á Trin., 23. søndag etter treenighetssøndag, i 1772 var dette 22. november. Rosenlund, Anders Erikson (P152)
 
45 Dopvittne: Susc H. Helena Brandt Test. Styrman Anders Brandt Kustroddare A. P Sjöholm och hans hustru Johanna Sjöholm alla Arild Tangen, Nikolina (P473)
 
46 Dopvittne: Susc. Fadren sjelf; Test: Kustrod. H. Hellberg med Hstr. Both. Berg i Arild; Styrm. Hans Nilsson d-o, Fl. Emelie Backe d-o. Tangen, Johan Malte Edward (P472)
 
47 Dopvittne: Susc. Kaptensk. Annette Bank i Ladarp; Test: Styrm. Peter Backe i Flundrarp; Sjökapt. Christian Larsson med Hstr Annette Larsson på Arild; Fl. Kathr. Banck i Arild. Tangen, Thorsten Taulon (P471)
 
48 Dopvittne: Susc. Kaptensk. Cecilia Andersson i Arild; Test: Styrm. Nils Månsson i Stubbarp, Test: Sjöm. Nils P. Peterss-n i Bökebohlet, Test: Mams. Karolina Horndahl Flundrarp Test: Mams. Hilda Horndahl Flundrarp Tangen, Nils Johan Edward (P469)
 
49 Dopvittne: Susc. Kaptensk. Math. Jönsson, N-o 1 Stubbarp Test: Bokhandl Hj. Bengtsson i Höganäs, Fl. Joh-na Lund på Arildsläge Tangen, Anna Johanna (P468)
 
50 Dopvittne: Susc. Mams. Karolina Horndahl i Flundrarp; Test: Sjökapt. N. P. Andersson med hustru i Arildsläge; Båtskp. Peter Petersson med hustru i Mölle; Sjökapt. N. Nilsson med Fru i Rågåkra; Sjökapt. Nils Horndahl i Flundrarp, Sjöm. Peter Månsson i Stubbarp, Fl. Joh-na Månsson i Stubbarp, Mams. Hilda Horndahl i Flundrarp. Tangen, Nils Carl Amatus (P470)
 

      1 2 3 4 5 Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Slekten Tangen.